Statutter

Kjemisk fagutvalgs statutter vedtatt på generalforsamling 11.09.2017:

§1 Formålsparagraf

KFU skal være bindeleddet mellom kjemistudentene ved UiB og Kjemisk institutt. KFU skal gjøre sitt beste for å inkludere alle kjemistudenter ved UiB i sosiale og faglige arrangementer. Alt overskudd fra slike arrangementer eller lignende skal falle medlemmene til gode.

 

§2 Organisasjon

Organisasjonen KFU er en selvstendig studentorganisasjon som skal drives på frivillig basis.

 

§3 Medlemskap

For å være medlem i KFU må man være meldt opp til et studieprogram i kjemi ved UiB. Eventuelle unntak om medlemskap i KFU avgjøres av det sittende styret.

 

§4 Styret

1. Styret i KFU skal bestå av åtte personer. Vervene er leder, nestleder, økonomiansvarlig, arrangementsansvarlig (to stykker), instituttrådrepresentant (to stykker), og programstyrerepresentant.

2. Styret skal velges på generalforsamlingen som avholdes en gang i året (tidlig høstsemesteret). De kan internt bytte på oppgaver og navn på verv.

3. Styret må velges blant studenter som studerer kjemi ved UiB.

4. Styret organiserer virksomheten til KFU, og arrangerer generalforsamlinger.

 

§5 Generalforsamling

1. Generalforsamling er KFUs høyeste myndighet og skal holdes i starten av høstsemesteret.

2. Styret kaller inn til generalforsamling og offentliggjør saksliste. Innkalling skal skje senest en uke før generalforsamlingen.

3. Alle studenter som er meldt opp i studieprogrammet kjemi ved UiB har tale-, forslags- og stemmerett under generalforsamlingen.

4. Generalforsamlingen er vedtaksdyktig dersom minst ti personer med stemmerett er til stede. Alle valg skjer ved simpelt flertall. Ved likt antall stemmer gjennomføres det en ny avstemning, og dersom denne også er lik avgjør det sittende styrets stemmer.

5. Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes dersom minst tre styrerepresentanter eller ti medlemmer ønsker det.

6. På ordinær generalforsamling skal følgende behandles: (a) Årsmelding, (b) Valg av styre, og (c) KFUs visjoner for kommende skoleår.

7. Generalforsamlingen er åpen for alle.

 

§6 Arrangementer

KFU har ansvaret for å arrangere minst to sosiale arrangement og to faglige arrangement. Minst ett av de sosiale arrangementene må være alkoholfritt.